ABOUT


สถาบันรัชต์ภาคย์ นครศรีธรรมราช

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรี

  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการจัดการ
  • ทวิภาคี เรียนฟรี ทำงานกับ CP ALL


ปริญญาโท
          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ

สถาบันรัชต์ภาคย์ นครศรีธรรมราช

สถาบันรัชต์ภาคย์ ลพบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

Powered by MakeWebEasy.com