A21.สหการณ์ออมทรัพย์ รัชต์ภาคย์

SKU : A21

สหการณ์ออมทรัพย์ รัชต์ภาคย์ 91 ถนนเทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.097-9987865

Share

การเป็นสมาชิก

1.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2.สมาชิกสามัญ .อาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษา-ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า สถาบันรัชต์ภาคย์,วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
3.สมาชิกกิตติมศักดิ์
4.ฝากค่าหุ้น สัจจะ หุ้นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 50 หุ้น (500 บาท ต่อเดือน)

ผลิตภัณฑ์ บริการ

1.รับฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ย 2% ต่อ ปี
2.รับฝากประจำ ดอกเบี้ย 3% ต่อ ปี

ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ

1.เงินกู้สามัญ ด.บ. 1% ต่อ เดือน (วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท)
2.เงินกู้ฉุกเฉิน ด.บ.1.5 % ต่อ เดือน (วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท)
3.บัตรเงินสด ด.บ. 2% ต่อ เดือน (วงเงิน 20,000 บาท) ถอนวันละ 1ครั้งๆละ ไม่เกิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมถอน ครั้งละ 300 บาท
ต้องชำระคืน ภายในสิ้นเดือนของเดือนที่เบิกถอน ขั้นต่ำ 10% ของวงเงินที่เบิกถอน

-ขาดชำระค่าหุ้นสัจจะ/ขาดชำระเงินกู้ ไม่มีสิทธิกู้ และค้ำประกันใหม่ (การคืนสิทธิ จะต้องชำระเป็นปกติไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

หลักประกันการกู้

1.ค่าหุ้นสมาชิก
2.ค่าหุ้นของสมาชิกผู้ค้ำประกัน
3.หลักทรัพย์อื่นๆ

ค่าธรรมเนียม

1.สมัครสมาชิก ชำระครั้งเดียว(แรกเข้า) 200 บาท
2.กู้สามัญ/กู้ฉุกเฉิน ค่าธรรมเนียมการกู้ 2%
3.เบี้ยปรับ กรณีชำระล่าช้า

การลาออกจากสมาชิก/การถอนค่าหุ้น

1.แจ้งล่วงหน้า เพื่อขอถอนหุ้น 30 วัน

Powered by MakeWebEasy.com